Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Gabinety Rogowska Reross Sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303, budynek 113, LU3 01-470 Warszawa,  e-mail: biuro@gabinety-rogowska.pl, tel.48 792 756 666.

Cele przetwarzania danych osobowych: 
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez Administratora

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.