Regulamin serwisu

 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego gabinety-rogowska.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

 

Regulamin serwisu internetowego
gabinety-rogowska.pl

 
 
 

II.

 
 
 
 
 
 
 

I.

Postanowienia ogólne

 

1.

Serwis internetowy działający pod adresem gabinety-rogowska.pl prowadzony jest przez Gabinety Rogowska Reross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla m .st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712103, NIP: 5223109676, REGON: 369184617, kapitał zakładowy: 10000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 16/38, 01-471 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@gabinety-rogowska.pl, tel. +48  796 626 161, 22 408 54 17.

 

2.

Serwis gabinety-rogowska.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis gabinety-rogowska.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu gabinety-rogowska.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5.

Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.

 

6.

Porady zamieszczane w Serwisie nie zastępują bezpośredniej wizyty u fizjoterapeuty, lekarza lub innego specjalisty. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z fizjoterapeutą, lekarzem lub inną specjalistą oraz osobiste zbadanie pacjenta przez fizjoterapeutę lub lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań
o charakterze zdrowotnym.

 

7.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie stanowią konsultacji lekarskiej, ani porady lekarskiej. Nie mogą także być także podstawą do podejmowania, bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.

 

8.

Podawane przez Użytkownika dane i informacje za pośrednictwem Serwisu  nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.

 

9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Kodeksu cywilnego;

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

c) Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.);

d) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.);

e) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.

Definicje

 

1.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości (w szczególności pytań) do Usługodawcy.

 

3.

Formularz rezerwacji – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dokonanie rezerwacji wizyty z fizjoterapeutą współpracującym z Usługodawcą.

 

3.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

5.

Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem gabinety-rogowska.pl.

 

6.

Usługodawca – GABINETY ROGOWSKA REROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000712103, NIP: 5223109676, REGON: 369184617, kapitał zakładowy: 10000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Tadeusza Pełczyńskiego 16/38, 01-470 Warszawa.

 

7.

Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

8.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 

III.

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 

1.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) Dokonywanie rezerwacji wizyt,

b) Formularz Kontaktowy.

 

2.

Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

3.

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

1.

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 

2.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania rezerwacji lub zaprzestania jej wykonywania przez Użytkownika.

 

3.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wiadomości lub zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.

 

4.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer (lub urządzenie mobilne),

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

5.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

6.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

7.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

8.

Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

 

V.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gabinety-rogowska.pl.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VI.

Własność intelektualna

 

1.

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem gabinety-rogowska.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza wiedzy dostępna na stronie, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością GABINETY ROGOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000712103, NIP: 5223109676, REGON: 369184617, ul. Tadeusza Pełczyńskiego 16/38, 01-471 Warszawa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony gabinety-rogowska.pl, bez zgody Usługodawcy.

 

2.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony gabinety-rogowska.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Żadna część zasobów portalu nie może być publikowana bez zgody Serwisu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika.

 

3.

Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

VII.

Odpowiedzialność

 

1.

Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

 

2.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

 

3.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4.

Za skutki podania Zleceniobiorcy błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Zleceniodawcy.

 

5.

Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 

6.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

g) za skutki związane z utratą hasła.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 

1.

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 

2.

Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 

3.

Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.

 

4.

Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

 

5.

Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

6.

Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.